KẾ HOẠCH 01/KH-SGDĐT-ĐHTB V/v Hợp tác với các nội dung giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La và Trường Đại học Tây Bắc