THÔNG BÁO 908/TB-ĐHTB V/v Tổ chức cho sinh viên hệ chính quy thi lại một số học phần điểm F, điểm D