KẾ HOẠCH 16/KH-KHTN-CN Kế hoạch Hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập của Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ năm học 2020 - 2021