NGHỊ QUYẾT 28/NQ-HĐTĐHTB về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Trường