KẾ HOẠCH 18/KH-KHTN-CN Báo cáo Tổng kết công tác tháng 9 năm 2020 và Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020