KẾ HOẠCH 19/KH-KHTN-CN V/v Tổ chức Hội thảo: “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và hòa nhập”