THÔNG BÁO 920/ĐHTB-TCHC V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2021