Chuẩn đầu ra hệ Đại học

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
CỦA KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ

Chuẩn đầu ra (sửa đổi năm 2022)

Chuẩn đầu ra (sửa đổi năm 2018)