TỔNG QUAN

Bộ môn CNTT được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.
Bộ môn CNTT hiện nay có 15 giảng viên. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy chuyên ngành CNTT và ĐHSP Tin học, các học phần Tin học, Tin học ứng dụng, Tin học chuyên ngành cho các ngành học khác; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực CNTT.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Image ALT

TS. Phạm Quốc Thắng

Trưởng Bộ môn
Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Duy Hiếu

Phó Trưởng phòng BĐCL&TTPC
Giảng viên chính

Image ALT

TS. Nguyễn Văn Tú

Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Phạm Quang Trung

Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Văn Hải

Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Hữu Cường

Giảng viên

Image ALT

ThS. Phan Trung Kiên

Phó Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính

Image ALT

TS. Phạm Đình Thành

Giảng viên chính

Image ALT

ThS. Hoàng Thị Lam

Giảng viên

Image ALT

ThS. Đặng Thị Vân Chi

Giảng viên

Image ALT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên

Image ALT

ThS. Lường Nguyệt Hương

Giảng viên