Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ