CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2001

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Hóa học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học lý thuyết và Hóa lý.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
2004 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu lý thuyết hấp phụ các chất trên vật liệu mao quản (MOFs, ZIP…)
 • Nghiên cứu lĩnh vực Hóa học môi trường

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Xác định một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn thị trấn Thuận Châu – huyện Thuận Châu – Sơn La

2006/2007

 

Thành viên

Tốt

2

Xây dựng phần mềm quản lý tài sản (thiết bị, dụng cụ, hóa chất) thuộc khoa Sinh – Hóa trường Đại học Tây Bắc.

2009/2010

Trường

Chủ nhiệm

Tốt

3

Xây dựng thư viện dữ liệu và phần mềm hỗ trợ tổ chức thi ngoại khóa các môn KHTN trên máy tính cho sinh viên các trường chuyên nghiệp.

2009/2011

Tỉnh

Thành viên

Tốt

4

Xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ nguồn nước tại suối nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

2020/2020

Trường

Chủ nhiệm

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  [1]. Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Bình Long, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Trần Thành Huế (2011). Khảo sát sự hấp phụ phenol và clo phenol trên than hoạt tính chứa vòng 5 cạnh, nhóm chức phenol và xeton theo phương pháp hóa học lượng tử bán kinh nghiệm PM6. Tạp chí Hóa học, T.49(5AB), Tr. 151 – 159, 2011

  [2]. Nguyễn Bình Long, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế, Lê Minh Cầm (2011). Khảo sát lý thuyết khả năng hấp phụ phenol và dẫn xuất clo phenol bằng than hoạt tính theo phương pháp bán kinh nghiệm PM6. Tạp chí Hóa học, T.49(5AB), Tr. 151 – 159, 2011

  [3]. Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà (2013). Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ CO2 bằng vật liệu MOF-5 với khung kim loại Zn và Fe. Tạp chí Hóa học, T.51(2AB), Tr. 420 – 427, 2013

  [4]. Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà (2013). Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ CO2 bằng vật liệu MOF-5 khung kim loại Cu . Tạp chí Khoa Học, Volume 58, number 3, Tr. 11 – 23, 2013

  [5]. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà (2015). Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại khung lên khả năng hấp phụ CO2 của MOF-5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc Tác và Hấp phụ, T4. (No1), Tr.35-38, 2015

  [6] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại (2016). Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của các nhóm thế hữu cơ đến khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu khung kim loại- hữu cơ MOF-5. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T5. (No1), Tr.104-109, 2016

  [7] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại (2016). Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của kim loại khung tới khả năng hấp phụ CO2 của MOF-177. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T5. (No1), Tr.115-119, 2016

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  [1] Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. A density functional theory study on the adsorption of methane on metal-organic framework MOF‑ 5. The 10th International Conference on Eurasian scientific development. Vienna,2016. P.69-73

  [2] Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue. A theoretical study on the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics and Biomedicine of Functional and Novel Materials, Hanoi, September, 2017

  [3] Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Ngoc Ha, Tran Thanh Hue, and Nguyen Thi Thu Ha. Insights into the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. ACCMS-Theme Meeting on Multiscale Modelling of Materials for Sustainable Development (ACCMS-TM 2018), 7-9th September 2018, Hanoi, Vietnam