Giáo trình Lập trình mạng

Tên giáo trình: Lập trình mạng

Tác giả: Nguyễn Duy Hiếu, Mai Văn Tám

Nơi xuất bản: Giáo trình nội bộ Trường Đại học Tây Bắc

Năm xuất bản: 2019

Nội dung chính gồm 7 chương:

  • CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
  • CHƯƠNG 2. CÁC DÒNG VÀO-RA (STREAM)
  • CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH ĐA LUỒNG TRONG JAVA
  • CHƯƠNG 4. LỚP INETADDRESS
  • CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH VỚI GIAO THỨC TCP
  • CHƯƠNG 6. LẬP TRÌNH VỚI GIAO THỨC UDP
  • CHƯƠNG 7. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN TÁN RMI