CÔNG VĂN 2749/ BGDĐT-GDCTHSSV V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV