Danh mục Thông tư của Bộ GD&ĐT

TT 07/2015/TT-BGDĐT V/v Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học