Danh mục Kế hoạch của Khoa

KẾ HOẠCH 10/KH-KHTN-CN V/v Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các bên liên quan cho Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ