KẾ HOẠCH 19/KH-KHTN-CN Báo cáo Tổng kết công tác tháng 10 năm 2021 và Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021