Danh mục Quyết định của Khoa

QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-KHTN-CN V/v thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban và Kế hoạch xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần thí điểm trên máy tính Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020