QUYẾT ĐỊNH 13/QĐ-KHTN-CN V/v Thành lập Ban Truyền thông của Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ năm học 2021 – 2022