Danh mục Quyết định của Khoa

QUYẾT ĐỊNH 02/QĐ-KHTN-CN V/v Thành lập Ban Chỉ đạo, Nhóm thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo đại học của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ