Danh mục Thông báo của Khoa

Các biểu mẫu khảo thí cập nhật ngày 15/2/2022

Các mẫu đơn mới dành cho sinh viên áp dụng từ ngày 15/2/2022: 

1. Đơn xin hoãn thi

2. Đơn xin phúc khảo bài thi

3. Đơn xin thi lại học phần không đạt

4. Đơn xin thi bổ sung

Các mẫu đơn mới dành cho giảng viên áp dụng từ ngày 15/2/2022: 

1. Đơn xin sửa bảng điểm học phần 

2. Đơn xin sửa bảng điểm thi kết thúc học phần

3. Đơn xin sửa bảng điểm tổng hợp đánh giá quá trình

Để tải các mẫu đơn, xin mời truy cập vào đường link dưới đây: 

Truy cập và tải các mẫu đơn