CÔNG VĂN 237/CV-ĐHTB V/v Tăng cường thực hiện Kế hoạch hướng dẫn sinh viên học tập trong thời gian phòng chống dịch COVID-19