CÔNG VĂN 391/CV-ĐHTB V/v Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020