Danh mục Quyết định của Trường ĐHTB

QUYẾT ĐỊNH 291/QĐ-ĐHTB V/v Ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông