Danh mục Quyết định của Trường ĐHTB

QUYẾT ĐỊNH 756/QĐ-ĐHTB V/v ban hành Quy định tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ giảng viên và người học về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của các phòng, ban, trung tâm thuộc Trường