Danh mục Quyết định của Trường ĐHTB

QUYẾT ĐỊNH 1119/QĐ-ĐHTB Về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học của Trường Đại học Tây Bắc