THÔNG BÁO V/v Điều chỉnh kế hoạch thời gian học kỳ II, năm học 2019 - 2020