THÔNG BÁO 1428/TB-ĐHTB V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19