THÔNG BÁO 285/TB-ĐHTB V/v Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trường Đại học Tây Bắc