CV

Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm tốt nghiệp: 2007

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Năm cấp bằng: 2011

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
08/2019 đến nay

Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ

Trường Đại học Tây Bắc
10/2007 - 08/2019

Giảng viên Khoa Sinh - Hóa

Các hướng nghiên cứu chính

  • Hoá phân tích

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài/dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

 

Đề tài/dự án cấp

 

Trách nhiệm tham gia

Xếp loại

1

Xác định hàm lượng một số các kim loại nặng trong nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Sơn La

2013

Trường

Thành viên

Xuất sắc

2

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong các loại thực phẩm xanh trên địa bàn Thành phố Sơn La

2014

Trường

Thành viên

Xuất sắc

3

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số cluster kim loại Paladi Pdn bằng phương pháp hóa học lượng tử

2019

Trường

Thành viên

Xuất sắc

4

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhóm thế đến khả năng bán dẫn và phát quang của một số hệ chứa dị vòng silole bằng phương pháp hóa học tính toán

2020

Trường

Chủ nhiệm

Xuất sắc

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

    [1]. Lê Khắc Phương Chi, Vi Hữu Việt, Kiều Ngọc Huynh ( 2019), "Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và một số tính chất của các Cluster kim loại Paladi bằng phương pháp hóa học tính toán". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 18

    [2]. Vi Hữu Việt, Lê Khắc Phương Chi, Nguyễn Thị Nga ( 2020), "Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của các Cluster kim loại nhôm bằng phương pháp phiếm hàm mật độ". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 22