CV. TS. Vũ Quốc Khánh

Thông tin Giảng viên

 • Họ và tên: Vũ Quốc Khánh
 • Quê quán: Xã Phúc Thành Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Học vị cao nhất: Tiến sĩ
 • Chức danh khoa học cao nhất:
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Toán
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc
 • Điện thoại liên hệ: 0223751700 (cơ quan); 0834222299 (cá nhân)
 • Email: [email protected]


Quá trình đào tạo & Công tác chuyên môn

Quá trình đào tạo

Đại học Sư phạm Hà Nội II
Năm tốt nghiệp: 1989

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán học

Viện Toán học Việt Nam
Năm cấp bằng: 2004

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện chiến lược và chương trình giáo dục)
Năm cấp bằng: 2013

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành LLvà PPDH bộ môn Toán.

Công tác chuyên môn

Trường Đại học Tây Bắc
2013 đến nay

Giảng viên chính -Trưởng bộ môn

Trường Đại học Tây Bắc
2007 - 2012

Giảng viên chính

Trường Đại học Tây Bắc
2005 - 2006

Giảng viên

Viện toán học Việt Nam
2002 - 2004

Học viên cao học

Trường CĐSP Sư phạm Tây Bắc
1989 - 2001

Giảng viên

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu về tính toán.
 • Khoa học giáo dục.

Các học phần phụ trách giảng dạy

STT

Tên học phần

Mã học phần

1

Tập hợp Logic

MAT0001

2

Đại số tuyến tính

MAT0002

3

Hình học giải tích

MAT0002

4

Số học

MAT0007

5

Xác suất thống kê

MAT0010

6

Đại số đại cương

MAT0011

7

Quy hoạch tuyến tính

MAT0012

8

Hình học Afin và hình học Euclid

MAT0013

9

Hình học xạ ảnh

MAT0014

10

Lí luận dạy học môn Toán

MAT0015

11

Đại số sơ cấp

MAT0020

12

Hình học sơ cấp

MAT0021

13

Phương pháp dạy học Toán 1

MAT0022

14

Phương pháp dạy học Toán 2

MAT0023

15

Hình học vi phân

MAT0024

16

Phương pháp tính

MAT0028

17

Những tư tưởng cơ bản ẩn chứa trong hình học phổ thông

MAT0036

18

Cơ sở của lý thuyết xác suất

MAT0037

19

Cơ sở hình học

MAT0041

20

Phương pháp dạy học hình học ở trường THPT

MAT0047

21

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1

TNV0001

22

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2

TNV0002

23

Lý luận dạy học các nội dung Toán ở trường phổ thông

PTDHND 510

24

Dạy học 3 đường cônic ở trường phổ thông

PTDHTC 518

25

Phát huy tính tích cực của học sinh qua môn Toán

PTDHCN 519

26

Toán kinh tế

FIN0030

Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Xếp
loại

1

Bộ đề thi Đại số tuyến tính (Đại học sư phạm vật Lí)

2006-2007

Trường

Chủ nhiệm

Đạt

2

Bộ đề thi Đại số 1

2008-2009

Trường

Chủ nhiệm

Đạt

3

Bộ đề thi Đại số 2

2008-2009

Trường

Chủ nhiệm

Đạt

4

Rèn luyện khả năng ghi nhớ kiến thức Đại số tuyến tính cho Sinh viên Đại học sư phạm Toán năm thứ nhất thông qua khai thác bài tập

2014

Trường

Chủ nhiệm

Đạt

5

Bộ đề thi PPDH toán 2

2020

Trường

Chủ nhiệm

Đạt

Công trình khoa học đã công bố

Bài báo khoa học

  TT

  Tên Bài báo

  Năm công bố

  Tên tạp chí

  1

   Xây dựng các chuyên đề theo tiếp cận modul nhằm khai thác các yếu tố nghiệp vụ sư phạm khi dạy toán cao cấp.

  2006

  Tạp chí giáo dục, số 135, tr. 29/2006

  2

  Rèn luyện Năng lực khái quát hóa, đặc biệt hóa cho sinh viên sư phạm thông qua khai thác bài tập định nghĩa không gian vec tơ

  2010

  Tạp chí Giáo Dục số 234 kì 2-3/2010

  3

  Về vấn đề rèn luyện kĩ năng định hướng tìm lời giải cho sinh viên sư phạm toán

  2010

  Tạp chí Giáo Dục số 237 kì 1-5/2010

  4

   Rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên sư phạm qua khai thác một số bài tập về hệ vectơ độc lập tuyến tính

  2010

  Tạp chí giáo dục, số 244, kì 2-8/2010.

  5

  Giúp sinh viên sư phạm Rèn luyện năng lực giải toán trong dạy học khám phá thông qua khai thác các bài tập môn đại số tuyến tính.

  2011

  Tạp chí Giáo Dục số 275 kì 1-12 /2010

  6

  Rèn luyện năng lực biểu đạt cho sinh viên sư phạm toán năm thứ nhất thông qua khai thác bài tập về “Hệ sinh và cơ sở của không gian vec tơ”

  2013

  Tạp chí Giáo Dục số 307 kì 1-4/2013

  7

  Rèn luyện khả năng chuyển hóa kiến thức cho sinh viên thông qua khai thác bài tập.

  2013

  Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ trường Đại học Tây Bắc 2013

  8

  Rèn luyện khả năng nhận thức cho sinh viên sư phạm toán năm thứ nhất thông qua khai thác bài tập Đại số tuyến tính

  2014

  Tạp chí Giáo Dục số đặc biệt 3/2014

  9

  Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc

  2014

  Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ trường Đại học Tây Bắc số 7-12 2014

  10

  Định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán trường Đại học Tây Bắc

  2014

  Tạp chí Giáo Dục số 332 -kì 2/ 4/2014

  11

  Định hướng rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi vùng Tây Bắc thông qua sáng tạo bài tập hình học mới

  2014

  Kỉ yếu hội thảo quốc gia (Sơn La 28-30/11/2014 (Các chuyên đề toán học bồi dưỡng học sinh giỏi vùng Tây Bắc), nhà xuất bản Đại Học Sư phạm

  12

  Định hướng thiết kế bài soạn cho Sinh viên Đại học Toán Trường Đại Học Tây Bắc

  2015

  Tạp chí khoa học (Trường Đại học Tây Bắc số 2/2015)

  13

  Luyện tập thiết kế bài soạn nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Đại học sư phạm toán Trường Đại học Tây Bắc

  2016

  Tạp chí Giáo Dục số 374/ Kì 2- 1/2016

  14

  Rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ trong giaỉ toán cho sinh viên sư phạm toán năm thứ nhất ở trường Đại học Tây Bắc

  2016

  Tạp chí khoa học (Trường Đại học Tây Bắc số 4-3/2016)

  15

  Tăng cường yếu tố nghiệp vụ sư phạm khi tổ chức các hoạt động giải toán cho sinh viên

  2017

  Tạp chí khoa học (Trường Đại học Tây Bắc số 8-3/2017)

Bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

  Đang cập nhật

Sách/giáo trình

  TT

  Tên Sách giáo trình

  Năm công bố

  Nơi xuất bản

  1

  Giáo trình nội bộ: Phát huy tính tích cực của học sinh qua môn toán

  2018

  Trường Đại học Tây Bắc


Hồ sơ khoa học công khai

Đang cập nhật