CÔNG VĂN 969/BGDĐT-CNTT V/v PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỨC KHỎE CHỐNG COVID 19

Link tải ứng dụng khai báo sức khoẻ tự nguyện theo thông báo này: