CÔNG VĂN 1293/BGDĐT-GDDH V/v Báo cáo đánh giá tác động, thiệt hại của dịch COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo