KẾ HOẠCH 14/KH-KHTN-CN V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022