KẾ HOẠCH 15/KH-KHTN-CN Báo cáo Tổng kết công tác tháng 9 năm 2021 và Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2021