Danh mục Kế hoạch của Khoa

KẾ HOẠCH 03/KH-KHTN-CN rà soát, chỉnh sửa Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo đại học của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ