KẾ HOẠCH 217/KH-ĐHTB V/v Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2021