KẾ HOẠCH 1162/KH-ĐHTB V/v tổ chức tiếp nhận sinh viên hệ chính quy về Trường nhập học