Danh mục Quyết định của Trường ĐHTB

QUYẾT ĐỊNH 1205/QĐ-ĐHTB V/v Phê duyệt danh sách sinh viên K61, K62, K63, K64 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của học kỳ 1 năm học 2023 - 2024