Danh mục Quyết định của Trường ĐHTB

QUYẾT ĐỊNH 1206/QĐ-ĐHTB V/v phê duyệt danh sách sinh viên K61, K62, K63, K64 là người dân tộc thiểu số, mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kỉnh tế hưởng trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2001/QĐ-CP ngày 21/12/2001 học kỳ 1, năm học 2023