Danh mục Thông báo của Trường ĐHTB

THÔNG BÁO 466/TB-ĐHTB V/v bảo đảm công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trong tổ chức Kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 các lớp K58, K59, K60 đại học cao đẳng hệ chính quy