Danh mục Thông báo của Trường ĐHTB

CHƯƠNG TRÌNH 470/CTr-ĐHTB V/v Thực hiện việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 các lớp K58, K59, K60 đại học, cao đẳng hệ chính quy