THÔNG BÁO 1143/TB-ĐHTB V/v tổ chức học tập trung và học trực tuyến của Trường Đại học Tây Bắc