THÔNG BÁO 1170/TB-ĐHTB V/v đăng ký tham gia Chương trình tập huấn NGO-JICA 2021