THÔNG BÁO 1168/TB-ĐHTB V/v sử dụng cơ sở thực nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu