KẾ HOẠCH 17/KH-KKHTN-CN Kế hoạch hoạt động Ban Truyền thông Khoa KHTN-CN năm học 2021-2022